วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


My Beloved King

   My beloved King    

           King Bhumibol Adulyadej was born in the United States of America on December 5,1927. He returned to Thailand as the ninth king of the Chakri dynasty on May 5,1950.
          Throughout his reign ,he began to visit his people,talk and listen to them about their problems. He learned first hand of the needs of his people. He tried to find ways to give immediate help. Throughout the years,he traveled to many provinces and rural areas all around the kingdom.
          Year 2006 was  a very important  year for the whole kingdom. It was the 60th  year of King's accession to the throne. He has ruled the country longer than any other king or queen in the world. In 60 years, he has helped many people; especially the poor with many projects. One of the projects is "Making of Artificial Rain" which creates rain for crop to grow.
           Now people have better lives and can look after themselves. The King has given hope to all  Thai people. We can truly say that the King is very much loved and respected by Thai people.

Vocabulary
1. competition (n.) = การแข่งขัน
2. crisis (n.)  = วิกฤตกาล, ยามคับขัน
3. enhance (v.) = เพิ่ม ,เสริม
4. enough (adj., adv.) = พอเพียง
5. intent (n.) = ความตั้งใจ, เจตนา
6. professionalism (n.) = ผู้ที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
7. progressive (adj.) = ที่ดำเนินต่อไป , ที่ก้าวหน้าไป
8. prosperity (n.) = ความเจริญรุ่งเรือง , ความมั่นคง
9. satisfy (v.) = ทำให้พอใจ
10. selfish (adj.) = เห็นแก่ตัว
11. soul (n.) = ชีวิตจิตใจ
12. speech (n.) = คำพูด 
13. stress (v.) = เน้นหนักเรื่อง, ย้ำ
14. sufficiency Economy (n.) =  เศรษฐกิจพอเพียง
15. survive (v.) = อยู่รอด , คงอยู่
16. wasteful (adj.) =  ฟุ่มเฟือย

Exercise Direction:  Fill in the blank.

respect        yellow         meet       shouting       live       ceremony     beloved       birthday 

      Every year on December 5th, there is a _______1_____ for our king's  ____2______. How can we show _____3______ to him? Some people wear ____4____ clothes with an emblem of the king's seal, others come to the palace to wait for their ____5_____ King to greet them. Or other may do both. When it is time foe the King to ____6____ hie people, they sincerely express their feeling by ____7_____ as a loudly as possible. " Love ____8____ the King" ( in Thai : Song- Pra- Cha- Roen).

_________________________________________________________________________________

The Royal Development projects.
       the royal development projects concerning transportation is to improve the roads in the rural to support convenient travelling and transport of products to sell outside the community.
      The first Royal development Project in 1952 concerning transportation is the project to construct a road leading to Huai Mongkol village in Hin Fai Subdistrict, presently khown as Thap tai Subdistrict, Hua Hin district, Prachuap Khiri Khan.
      in 1953, His majesty granted an initiative to construct Khao Tao reservoir in Hua Hin district of Prachuap Khiri Khan, The reservoir was the first Royal development project concerning irrigation.
      After that, there were many projects in Prachuap Khiri Khan such as:


       The Royal-initiated Kui Buri National Forest Reserve Area Conservation and Rehabilitation Project, 1997.
       The Royal-initiated Flood Management Project for Hua Hin Municipal area and Klai Kangwol Palace, 1999.
       The Capacity Enhancement of water storage of Yang Chum reservoir project, Kui Buri District, 2003.

Vocabulary
1. community (n.) = ชุมชน ประชาคม
2. conservation (n) = การอนุรักษ์
3. construct (v.) = สร้าง ก่อ ปลูก
4. convenient (adj.)= สะดวกสบาย
5. development (n.) = การพัฒนา
6. grant (v.) = อนุญาต ยอมให้
7. improve (v.) = ปรับปรุง ทำให้ดีขึ้น
8. initiate (v.) = ริเริ่ม เริ่มต้น
9. irrigation (n.) = การทดน้ำ การชลประทาน
10. project (n.) = โครงการ
11. rehabilitation (n.) = การฟื้นฟูสภาพ
12. reservoir (n.) = อ่างเก็บน้ำ
13. royal (adj.) = แห่ง ของ, เกี่บวกับพระมหากษัตริย์
14. storage (n.) = สิ่งที่สะสมไว้ สิ่งที่เก็บไว้
15. transportation (n.) = การขนส่ง การลำเลียง

Exercise
Direction: Fill in the blank.

                  granted                   construct                project               irrigation                 Hua Hin

                 The first Royal development _____1_____ in 1952 concerning transportation is the project to ___2____a road leading to Huai Mongkol village in Hin Fai Subdistrict, presently khown as Thap tai Subdistrict,  ____3_____ district, Prachuap Khiri Khan.
                In 1953, His Majesty _____4_____ an initiative to construct Khao Tao Reservoir in Hua Hin District of Prachuap Khiri Khan. The reservoir was the first Royal development project concerning_____5____.